بارندگی ها در ۵۰ روز نخست سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه پارسال ۲۰۷ درصد افزایش یافت.


ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهرماه تا ۲۰ آبان به بیش از ۳۶ میلیمتر رسید که به این ترتیب، بارندگی ها در ۵۰ روز نخست سال آبی جاری نسبت به دوره مشابه پارسال(۱۱.۷ میلیمتر) ۲۰۷ درصد افزایش یافت.

میانگین ارتفاع بارندگی ها در دوره‌های مشابه درازمدت (۵۰ سال اخیر) ۲۱ میلیمتر بوده که به این ترتیب، بارش های ۵۰ روز نخست سال آبی جاری، حتی نسبت ۵۰ سال اخیر نیز ۷۱.۴ درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهای شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل بارش اول مهرماه تا ۲۰ آبان معادل ۵۹ میلیارد و ۳۲۹ میلیون متر مکعب گزارش شده است.

بیشترین تغییرات در میزان بارندگی ها مربوط به حوضه آبریز «قره قوم» (در شرق و شمال خراسان رضوی) است که از حدود ۲ میلیمتر پارسال به ۴۰ میلیمتر رسیده است.

پس از آن، حوضه «فلات مرکزی» بیشترین تغییرات را داشته به طوری که در ۵۰ روز نخست سال آبی گذشته ۲ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده بود اما امسال این عدد به ۱۷ میلیمتر افزایش یافته است؛ متوسط ۵۰ ساله بارندگی ها در فلات مرکزی نیز ۹ میلیمتر بود.

بیشترین بارندگی ها نیز مربوط به حوضه آبریز «دریای خزر» است؛ در ۵۰ روز نخست امسال، این حوضه آبریز ۹۲ میلیمتر بارندگی را تجربه کرده و میانگین ۵۰ ساله بارندگی ها در این حوضه آبریز ۷۵ میلیمتر و مدت مشابه پارسال ۸۲ میلیمتر گزارش شده است.