به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ مدیرآب وفاضلاب شهری شهرستان فریدن درجلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران این شهرستان گفت:دبی منابع آب آشامیدنی داران به شدت روبه کاهش است و در مدت یک هفته دبی برخی چاهها از 25 به 20 لیتر در ثانیه رسیده است.


علی ناظمی افزود:اگراین روندادامه داشته باشد ، برای تامین آب آشامیدنی باید50تا60درصدازکشاورزی منطقه تعطیل شود.
مدیرجهادکشاورزی فریدن نیز به وضع 800هکتارباغ میوه درشهرستان اشاره کردوگفت: 43درصدازکل باغهای شهرستان درمعرض خشکسالی قرار دارند وبرای زنده نگه داشتن آنهابیش از216هزارمترمکعب آب نیاز است .
رامین رستمی افزود: هزینه تامین و انتقال این مقدار آب 22میلیارد ریال ریال برآوردشده است.
بارش سال زراعی جاری این شهرستان 170میلیمتربوده که در مقایسه با پارسال53درصدکاهش داشته است.
شهرستان فریدن در120کیلومتری غرب اصفهان واقع شده ویکی ازحوضه های آبخیززاینده روداست.