فیلتر موشکی یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک mswf

فیلتر یخچال جنرال

قیمت: 205،000 تومان

نحوه تعویض و نصب فیلتر موشکی یخچال جنرال الکتریکGSWF

چگونگی تعویض و نصب فیلتر موشکی یخچال جنرال الکتریک

 فیلتر بیرونی یخچال جنرال الکتریک

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

30-6 سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان