1. فیلتر داخلی یخچال ساید بای ساید ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مای تگ و کنمور

فیلتر یخچال ویرپول

  قیمت: 162،000 تومان

 آموزش چگونگی تعویض و نصب و ریست فیلتر داخلی یخچال ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مایتگ و کنمور:

تعویض فیلتر یخچال ویرپول,کنمور,امانا, و مای تگ نحوه

2. فیلتر بیرونی یخچال ویرپول ,آمانا، ادمیرال و مایتگ و کنمور

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

 

30-6سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان

 

ارسال رایگان