زمان تعویض فیلتر یخچال

زمان تعویض فیلتر یخچال

هنگامی چراغ هشدار  تعویض فیلتر بر روی پنل یخچال روشن می شود ، شما باید فیلتر یخچال خود را تعویض نمایید .

در صورتی که یخچال شما فاقد چراغ هشدار می باشد ، هنگام خرید و نصب فیلتر تاریخ نصب را روی فیلتر بچسبانید .

و با توجه به عمر مفید فیلتر که روی بدنه آن درج شده است در تاریخ مشخص شده فیلتر یخچال خود را تعویض نمایید .


مشاهده آموزش تعویض فیلتر یخچال

زمان تعویض فیلتر یخچال