نحوه تعویض فیلتر بیرونی یخچال ساید

1. شیر ورودی آب را میبندیم.

 تعویض فیلتر

2. به دوسر آزاد لوله نیاز داریم:

چنانپه قبلا فیلتر بیرونی داشته اید واشر قرمز را با انگشت شصت بگیرید و دو سر لوله را بیرون بکشید.

و چنانچه نداشته اید لوله را با قیچی تیز ببرید.

3. فیتینگ ها را داخل فیلتر قرار داده و محکم می کنیم.

فیلتر یخچال

4. مطابق شکل لوله ای که از شیر آب آمده را داخل سمت راست فیلتر (دور از نوشته flow) وارد کرده و سر دیگر لوله را سمت چپ فیلتر (سمتی که نوشته شده flow) و در هر مرحله پیچ بالایی فیتینگ را سفت میکنیم.

 یخچال سایدفیلتر اطلس

5. شیر آب را باز کنید و سپس 10-7 پارچ آب دور بریزید.

تعویض شیر

نحوه ریست کردن چراغ روشن فیلتر یخچال های ساید

 

خلاص