1. فیلتر داخلی یخچال ساید ویرپول ,امانا، آدمیرال و مایتگ و کنمور

فیلتر یخچال

قیمت: 212،000 تومان

 آموزش نحوه تعویض و نصب فیلتر یخچال ساید بای ساید ویرپول ,امانا، آدمیرال و مایتگ و کنمور:

نصب فیلتر یخچال

2. فیلتر بیرونی یخچال ویرپول ,امانا، آدمیرال و مایتگ، کنوود و کنمور

 (در صورت خرید همزمان فیلتر داخلی و بیرونی، فیلتر بیرونی مشمول 20  % تخفیف می شود.)

فیلتر اطلس

30-6سانت

قیمت: 48،000 تومان -----> 38،000 تومان

 

ارسال رایگان